پیش بینی اختفاهای مناسب  ستارگان با ماه در ایران (تیر 95)

پیش بینی اختفاهای مناسب ستارگان با ماه در ایران (تیر 95)

به پدیده ای که طی آن؛ جسمی با اندازه زاویه ای کوچکتر برای لحظات و دقایقی پشت جسمی دیگر با اندازه زاویه ای بزرگتر مخفی می شود "اختفا" می گوییم. پرتعداد ترین نوع اختفاها مربوط به اختفای ستارگان با ماه است. پیش بینی و رصد اختفاها به عوامل مختلفی بستگی دارد که از این دست می توان به منطقه، نوع اختفا و اندازه ابزار اپتیکی اشاره کرد و با توجه به این عوامل، تعداد اختفاهای قابل مشاهده ی هرشب متغیر است.
طبق روال ماه های گذشته، دیتا کالکتور آیوتا در خاورمیانه، اختفاهای مناسب با ماه را برای شهرهای بزرگ ایران در تیر ماه تهیه کرده است که شامل پیش بینی، آموزش کوتاه زمان سنجی و نمونه فرم رصدی مناسب است و امکان دانلود آن از سایت آیوتا خاورمیانه http://iota-me.com/ وجود دارد.
رصدگران می توانند پس از رصد این رویداد و زمان سنجی، گزارش رصدی را برای بررسی و ثبت در آرشیو بزرگ آیوتا جهانی به آدرس ایمیل iotamiddleeast@yahoo.com ارسال فرمایند.


Top