سومین کتاب تالیفی در آیوتا خاورمیانه منتشر شد

سومین کتاب تالیفی در آیوتا خاورمیانه منتشر شد


با توجه به تقارن هفته نجوم و نمایشگاه بین المللی کتاب، فرصتی مناسب برای معرفی کتابهای جدید در این زمینه است.
در این میان می توان به کتاب جدید آیوتا خاورمیانه با عنوان "شناخت و رصد سیاره های فراخورشیدی" اشاره کرد.
شما می توانید این کتاب را از غرفه انتشارات دانش پژوهان، واقع در سالن 7B غرفه 73 خریداری نمایید.

مطالبی که در این کتاب می خوانید عبارت اند از:

فصل 1
تشکیل ساختار سیاره ها
- نظریه شکل گیری سیاره ها
- زحل، الگویی در دسترس
- اقمار فراخورشیدی
- خرده اجرام و دنباله دارهای فراخورشیدی
- معرفی برخی از مهم ترین سیاره های فراخورشیدی

فصل 2
سیاره های فراخورشیدی
- سیاره های فراخورشیدی خاکی
- سیاره های گازی

فصل 3

روش های کشف سیاره های فراخورشیدی
- اخترسنجی
- تصویربرداری مستقیم ( شناسایی مستقیم)
- روش گذر(عبور)
- عدسی گرانشی
- سرعت شعاعی ( وابسته به اثر دوپلر)
- زمان سنجی

فصل4
بررسی اتمسفر سیاره های فراخورشیدی
- اتمسفر زمین
- شیمی اتمسفرهای سیاره های غول پیکر
- دینامیک اتمسفری
- نقشه های روشنایی و دینامیک اتمسفری
- واژگونی حرارتی در مشتری های داغ
- بخارها، ابرها و بازتاب های نسبی
- اتمسفر نپتون های داغ
- اتمسفر سیاره های ابر زمینی
- شیمی اتمسفر سیاره های غول پیکر
فصل 5
شکل گیری حیات
- جرم سیاره
- چرخش سیاره
- مدار سیاره
- عناصر
- ستاره ناپایدار
- انرژی خواه بودن ذاتی
- وجود احتمال شرایط مناسب چند میلیون سال پس از مهبانگ

فصل 6
رصد سیاره های فراخورشیدی
- آیا می توان سیاره های فراخورشیدی رار رصد کنم؟
- حداقل نیازها برای رصد سیاره های فراخورشیدی
- انواع نورسنجی
- مفاهیم اولیه رصدی
- آمادگی برای رصد
- برنامه ریزی برای شب رصدی
- انتخاب هدف
- انتخاب فیلتر
- برنامه نقشه آسمان
- تصمیم گیری برای تنظیم میدان دید
- تاشدگی (Binning)
- برنامه نهایی

فصل 7
پروژه هایی در خصوص سیاره های فراخورشیدی
فصل 8
انتخاب فیلتر مناسب
فصل 9
تصاویر فلت و دارک
- تصاویر فلت
- تصاویر تاریک
فصل 10
زمان های نوردهی و خارج شدگی از فوکوس
- اجتناب کردن از غیر خطی شدن و اشباع
- نرخ اطلاعات
- زمان ضدفوکوس

فصل 11
کاهش اطلاعات
- پردازش تصاویر
- روش نمایش نورسنجی
- روش های ارائه و تولید منحنی نوری
- اندازه دریچه فتومتری

فصل 12
برخی از مشکلات رصد و فتومتری
- هدایتگر خودکار
- تثبیت کننده تصویر
- چرخش تصویر و هدایت کردن

فصل 13
رنگ های ستاره
- طیف جسم سیاه و باند عبوری فیلتر
- تاثیر رنگ ستاره مرجع بر منحنی های نوری
- فیلتر" صافی با مسدود کردن آبی (CBB) "
- بدست آوردن رنگ های ستاره

فصل 14
جستجو برای ناهنجاری
- زمان ناهنجاری و کشف سیاره های فراخورشیدی جدید
- منحنی نوری با شکلی ناهنجار
- حلقه ها و اقمار
- لکه های ستاره ای
- مشاهده‌ی OOT

پیوست 1
لیست سیارات فراخورشیدی
پیوست 2
معرفی IOTA/ME
پیوست 3
واژه نامه
منابع


Top