فرآيند تشکيل ستاره در سحابی

فرآيند تشکيل ستاره در سحابی "تادپول" (بچه وزغ)


علت اينهمه اغتشاش در سحابی تدپل چیست؟ تشکیل ستاره. انتشار گرد و غبار در سحابی Tadpole ، IC 410 ، در صورت فلکی شمالی ارابه ران، در فاصله حدود 12000 سال نوری از ما قرار دارد. ابر گازهای درخشان قطری بیش از 100 سال نوری دارد که توسط باد های ستاره ای و تابش از خوشه ستاره باز NGC 1893 نورپردازی شده است. فقط 4 میلیون سال پیش در داخل يک ابر میان ستاره ای شکل گرفته و خوشه های ستاره ای تازه تشکیل شده در سراسر سحابی دیده می شوند. در نزدیکی مرکز تصویر ، دو جریان نسبتاً متراکم از مواد در حال دور شدن از مناطق مرکزی سحابی هستند. این مکان های بالقوه تشکیل ستاره در IC 410 ، که به شکل بچه وزغ هستند حدود 10 سال نوری طول دارند. عکس امروز در نور مادون قرمز توسط ماهواره Wide Field Infrared Survey Explorer (WISE) ناسا گرفته شده است.

Star Formation in the Tadpole Nebula
Image Credit: WISEIRSANASAProcessing & CopyrightFrancesco Antonucci
Top